Thursday, January 5, 2012

<阿技的荒唐事> 心中有鬼 (膽小者請有心理準備)

話說上星期五晚跟一班同事去深水灣燒野食,講真我全晚都冇留意在場附近既人玩什麼活動!

直至燒完要離開時,見到附近有個爐,有兩個在場負責清潔既工友半夜三更係度睇相簿!

我們當中有個朋友A竟然說:「嘩,燒咗成晚都未燒完d 相?」朋友B回答:「係啦!個對男女坐度燒咗成晚相都未燒完,有冇咁多相阿!」我認唔住問朋友A:「燒什麼相?」朋友C搶答:「咩啊,頭先我地來呢度開始,已經有對男女係度燒緊相啦!睇住佢一幅幅拎出來燒既!估唔到燒成晚都未燒完啫!」
我再問:「是什麼相?」
朋友A回:「好像是BB既相!」

這一刻全部朋友靜了!

唔知點解我竟然流了冷汗,心很寒!

朋友B即說:「不不不...不要亂說!應該是情侶分手相吧!」

現在這一刻,說什麼都沒有用!我心中真係有鬼!到了今日還一直耿耿於懷這件事!

耿耿於懷是因為只得我一個人見唔到呢對情侶, 更見不到燒相的情形!

你地可能會笑我..有咩好耿耿於懷?

你地唔明...一個好好想像力既人, 單憑朋友講的數句話, 已經令我有著無數想像空間?!!
燒相的情形同細節對我來說已經不少的情節呢~~~~~
我認我是心中有鬼, 所以會想出更可怕的情景呢!

想我現在好過一點..請告訢我為何要燒相吧~~~~~~~~~~~~~~!
以上內容全是真人真事!!!!

阿技正式搬了~~
<阿技的荒唐事>這個單元是阿技一直都想有的,
但在美容blog中分享總有點怪,
所以主要都會在blogspot 分享吧~
想睇更多更新的荒唐事,想搵我?

Meet The Author

濕疹令我變得美麗,變得健康,變得堅強! 奇怪嗎? 病發至今,就憑這餐單陪我度過最黑暗時期,同時也令我簡單地減了12磅。。。 我相信,距離康復不遠了。