Saturday, June 30, 2012

千萬的BLOG中, 我只看"她"一個!

從少.....很少睇別人的BLOG,只會自己寫阿..寫...(活在自己的世界中,也是很自我的表演).

點解唔睇? 1. 大家分享的東西跟自己的不多.2 大家的內容都大致一樣.

正因為咁.....睇其他人的話(千篇一律), 那不如做其他事情吧~!
很老實, 很多以前會追的BLOG, 因為很多外來的引誘出現, 那些BLOG 都變質了...

但...近來...我竟然開始會追"這個人"的BLOG 文.

原因可能跟係.....純分享...沒有機心...反而簡單....少去出位....跟特別吧~

她...也是純講自己的生活點滴, 沒有任何推介東西的成份,也沒有扮博士, 專家的感覺, 很舒服.

她的相片也是一張起, 兩張止, 不多不俗...當然也是有質素的相片啦!

作為也會寫BLOG 做分享的我, 竟然在這個女仔的BLOG中找到我自己原本的BLOG 也應該是這樣!!!( 肯定不會像現在的日誌)

一齊都應該還原. 

不應該再為別人而出文, 而發表任何"意見",

真心的分享自己所想所感, 這應該才是我.
Meet The Author

濕疹令我變得美麗,變得健康,變得堅強! 奇怪嗎? 病發至今,就憑這餐單陪我度過最黑暗時期,同時也令我簡單地減了12磅。。。 我相信,距離康復不遠了。